ANBI

Per 1 januari 2014 moeten voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI, ‘goede doelen’) enkele gegevens worden gepubliceerd. Het gaat er om het publieke vertrouwen in de filantropische sector te bevorderen. Het betreft de volgende gegevens:


o Naam
o RSIN
o Contactgegevens
o Bestuur en bestuursleden
o Beleidsplan
o Beloningsbeleid
o Doelstelling
o Verslag van uitgeoefende activiteiten
o Financiële verantwoording

Hier staan ze overzichtelijk bij elkaar. Klik op een onderwerp voor meer informatie
========================================================

 

STICHTING GRAVEN EN VERHALEN:
www.gravenenverhalen.nl

 

RSIN:
RSIN nummer : 816069992

 

Secretariaat:
Van Watervlietlaan 56
2274 JZ Voorburg
Tel: 070 3867725
treeswempe@ziggo.nl

 

Bestuur:
Mebius Kramer Hzn               Voorzitter                   mf.kramer@hetnet.nl
Trees Wempe                        Secretaris                  treeswempe@ziggo.nl
Gerrit van der Werf                Penningmeester         gwerf@ziggo.nl
Titus van der Werf (2014)      Bestuurslid                 tvdwerf@gmail.com

Adviseur:
Mebius kramer Yzn                                                 mfkramer@zonnet.nl

Redactie Nieuwsbrief:
Haye van der Werf  (2014)                                      heerwerf@gmail.com
Mebius kramer Yzn                                                 mfkramer@zonnet.nl

TOP

 

BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING GRAVEN EN VERHALEN

Graven
Sinds mensenheugenis bestaat de gewoonte om voor de doden gedenktekens op te richten. In cultuurhistorische zin geven de graftekens met hun teksten en symbolen aan hoe mensen met elkaar en met de dood omgingen. In de vormgeving zien we weerspiegelingen van kunststromingen. Toch is het beheer en onderhoud van waardevolle oude graven vaak een probleem.
Om het graf van Frans Kramer en Siebrigje Brandsma, stamhouders van de Kramertak van Kubaard, te behouden werd het wenselijk gevonden eventuele bijdragen voor het onderhoud en beheer van het graf te laten beheren door een rechtspersoon.  Om deze reden is de Stichting ‘Graven en Verhalen’ opgericht te ’s Gravenhage, op 18 december 2001. De Stichting heeft haar zetel in Blauwhuis in de gemeente Wymbritseradiel (nu Súdwest-Fryslân).

Van het begin af aan heeft de stichting er ook naar gestreefd om meer graven te verwerven en deze te beheren en te onderhouden. Er zijn meerdere oude graven in de familie die het waard zijn om te worden behouden. De doelstelling van de stichting beperkt zich zeker niet tot de graven in de Kramer- familie.  Als beperking geldt alleen dat het graven moeten betreffen van families, die hun wortels in Friesland hebben en dat er sprake moet zijn van een historisch, cultureel of maatschappelijk belang. Er zijn meer ‘vanouds Friese families’ en bovendien zijn ze bijna altijd op allerlei manieren door huwelijken met elkaar verbonden.
Bij de overdracht van graven dient het beheer van een graf voor langere tijd verzekerd te zijn. De Stichting is de aanbieders van een graf behulpzaam bij het beschikbaar krijgen van middelen daarvoor.
Op dit moment draagt de Stichting de zorg voor het behoud van tien graven: grafrechten, onderhoud, jaarlijkse schouw. Het bestuur streeft ernaar dat het aantal te beheren waardevolle graven wordt uitgebreid.
TOP

Verhalen en de familieband
Het heeft slechts zin om graven te behouden als er bijbehorende verhalen zijn die de moeite van vastleggenen en doorvertellen waard zijn. Dit is tevens een belangrijke taak van de Stichting. In het archief van de stichting bevinden zich vele foto’s en oude documenten uit de familie. De Stichting streeft naar uitbreiding en catalogisering hiervan, en ook naar samenstelling van een catalogus van archivalia. Op de website gravenenverhalen.nl  zijn verder familiegegevens van de nakomelingen van Frans Kramer en Siebrigje Brandsma te vinden. Gestreefd wordt naar verder onderzoek met betrekking tot stamboomgegevens.
Een speciaal fonds in verband met verhalen uit het verleden is het Kramer China fonds. Dit fonds is gericht op het bijeenbrengen van giften voor goede werken in China, verbonden aan de nagedachtenis van Constans (Frans) Kramer. Deze was tot enkele jaren na de tweede wereldoorlog  bisschop in Luan Fu.
Voor het doorgeven van verhalen is de website van de Stichting gravenenverhalen.nl het belangrijkste platform. Op de website worden berichten van het bestuur opgenomen. Maar ook, en vooral, familieverhalen die waard zijn om te worden doorverteld. Via de website wordt een nieuwsbrief uitgegeven. De nieuwsbrief richt zich op de nakomelingen van hen wier graven door de stichting worden beheerd. Uiteraard wordt zo ook de onderlinge familieband versterkt en onderhouden. Een onafhankelijke redactie stelt de nieuwsbrief samen, meestal rond een thema. Behalve via de website wordt (een samenvatting en aankondiging van de) nieuwsbrief ook per e-mail verstuurd.
Het bestuur denkt op korte termijn een bekwame web redacteur te kunnen aanstellen,  alsmede een kundige  eindredacteur voor de digitale nieuwsbrief. Daarnaast wordt gezocht naar een vierde bestuurslid dat vooral zal worden betrokken bij uitbouwen en onderhouden van de relaties met de familie en de contactpersonen.
TOP

Beheer
Het vermogen van de stichting wordt ondergebracht in een ‘Algemeen Fonds’ en in ‘Bijzondere Fondsen’. Het algemene fonds dient voor de algemene doelstellingen van de stichting. In de bijzondere fondsen worden per graf middelen ondergebracht voor beheer, onderhoud en grafrechten. Renten en andere beleggingsopbrengsten worden naar evenredigheid aan de fondsen toegevoegd.
Voor elk graf of grafteken, dat door erfgenamen of rechthebbenden op het graf van de overledene aan de stichting wordt overgedragen, wordt een ‘bijzonder’ fonds opgericht voor beheer en onderhoud. De grootte wordt in overleg met de betrokkene(n) vastgesteld. De grootte van dit fonds zal afhankelijk zijn van de gewenste duur van het beheer, de kosten en reglementen van het betreffende kerkhof en de aard van het onderhoud dat wordt gewenst.

De middelen in het bijzondere fonds vormen voor de stichting in het algemeen de grens van de mogelijkheden (de ontwikkeling van het fonds in acht genomen). In een contract wordt vastgelegd voor hoeveel jaren het beheer geldt. Indien gewenst  kunnen nadere details worden opgenomen. Vanuit het bijzondere fonds wordt eenmalig een kleine bijdrage gevraagd voor de algemene doelstelling van de stichting (5%). Deze bijdrage wordt ondergebracht in het algemene fonds.
Het bestuur heeft bepaald dat een bijzonder fonds alleen wordt ingericht als er sprake is van een lange periode van onderhoud en grafrechten, minstens twintig jaar. Ook gaat het in het algemeen om oude graven.
Het algemeen fonds van de stichting dient voor de algemene doelen van de stichting: brochures, administratiekosten, vergaderkosten, kosten voor beheer en archivering, website enzovoorts. Jaarlijks verzoekt het bestuur de sympathisanten van de stichting om een donatie voor het algemene fonds. Ook bijzondere giften of schenkingen zijn mogelijk. Tevens bestaat de mogelijkheid om donateur voor het leven te worden. (Als apart fonds vermeld bij de financiële gegevens.) In tegenstelling tot de bijzondere fondsen kent het algemene fonds dus geen reserveringen voor de lange termijn.
De stichting is statutair gehouden jaarlijks aan alle betrokkenen inzage en verantwoording te geven over inkomsten, uitgaven en de stand der middelen voor het algemene fonds en de afzonderlijke bijzondere fondsen. Er wordt een jaarrekening opgesteld die door het bestuur moet worden vastgesteld.
TOP

 

BELONINGSBELEID
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Ook kosten voor voeding, drank en reizen worden niet vergoed.
TOP

 

DOELSTELLING
De doelstelling van de stichting is vastgelegd in de statuten, artikel twee:

  1. Het behoud van Graven van personen uit families, die geworteld zijn in Friesland, die vanwege hun ouderdom of om redenen van historisch, cultureel of maatschappelijk belang naar het oordeel van het bestuur behouden dienen te worden, zijnde onder graven mede urnen begrepen;
  2. Het verzamelen en behoud van verhalen van families, die geworteld zijn in Friesland;
  3. Het toegankelijk maken en houden van stambomen en archivalia; en
  4. Voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
    TOP
 

VERSLAG VAN DE UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN

JAARVERSLAG 2013

Het bestuur van de Stichting is in 2013 twee maal bijeengeweest.
Besloten is dat vanaf medio 2013 de nieuwsbrief van de Stichting via de moderne wegen van e-mail en website bekend wordt gemaakt aan de donateurs en overige nakomelingen van het  Kubaardse voorouderpaar Frans Kramer en Siebrigje Brandsma. Via de website zullen voortaan de familieverhalen en het familiearchief worden gepubliceerd. Om de toegankelijkheid te vergroten zal geen wachtwoord meer nodig zijn om van de nieuwsbrief kennis te kunnen nemen. Een gedrukte versie zal blijven worden gestuurd naar donateurs die geen e-mail adres hebben.

Joseph Galema heeft op verzoek van het bestuur toegestaan dat zijn kroniek Kramer-Kubaard (bijgewerkte versie 2005) op de website van de Stichting wordt gepubliceerd (tabblad kramerkroniek). De kroniek bespreekt de geschiedenis van de voorouders en de nakomelingen van Frans Kramer (1835 – 1914) en Siebrichje Brandsma (1835 – 1912) tot in het derde geslacht. Er wordt een fraai beeld van de geschiedenis van deze uitgebreide vanouds Friese familie gegeven.

In de laatste gedrukte nieuwsbrief (voorjaar 2013) is een overzicht gepresenteerd van 24 nakomelingen van Frans en Siebrigje en van 5 van hun echtgenoten die gepromoveerd zijn tot doctor, dwars door de 9 takken heen. Titel: ‘Knappe koppen’. In de eerste digitale nieuwsbrief is dit overzicht geactualiseerd (nu 27 gepromoveerden).

Het bestuur is druk bezig met het verzamelen van mailadressen. Op korte termijn zullen de correspondenten in iedere familietak worden gevraagd om de bij de stichting bekende gegevens verder aan te vullen. Op dit ogenblik beschikken we over 300 goede e-mail adressen.

Het bestuur gaat na wie in het verleden een beroep op het HETTEMA-HEEROMA-Leen (studiebeurzen) heeft gedaan. Nadere informatie over dit onderwerp staat vermeld op de website.

Het bestuur heeft het zoeken van nieuwe bestuursleden in gang gezet. Er liggen voldoende taken. Onder meer  het  samenstellen van de nieuwsbrief (onderwerpen bepalen en uitwerken, interviews houden) en het opzetten van speciale projecten, bijvoorbeeld ter verkrijgen van meer stamboom gegevens.

Het bestuur streeft ernaar meer graven in beheer te nemen. Naast historische waarde mag ook het familiegevoel een reden zijn om een graf in de Stichting op te nemen. Er is contact met Dirk van der Meer. Hij zal de grafrechten overdragen aan de Stichting van het graf van Gerrit van der Meer en Jourika van der Werf. Zij zijn in de tachtiger jaren van de vorige eeuw overleden. Zij zijn begraven in Heerenveen. Er is een bijzonder fonds in oprichting.  Binnen de families van der Meer en van der Werf zal worden getracht voldoende middelen te verkrijgen voor het fonds.

Het bestuur heeft de jaarrekening voor het jaar 2013 en de balans per 31 december 2013 vastgesteld op 15 januari 2014. Zie verder onder ‘financiële verantwoording’.

JAARVERSLAG 2014

[VOLGT]

Het bestuur heeft de jaarrekening voor het jaar 2014 en de balans per 31 december 2014 vastgesteld op 17 maart 2017. Zie verder onder ‘financiële verantwoording’.
TOP

 

FINANCIËLE VERANTWOORDING

               
 EXPLOITATIEREKENING 2013      
               
ALGEMEEN FONDS              
Donaties € 1.143,00            
Rente € 75,59            
Donatie vh Leven € 187,00            
Kosten nieuwsbrief     € 1.359,30        
Redactie nieuwsbrief     € 33,19        
Diverse kosten     € 28,44        
Bankkosten     € 145,61        
Resultaat     -€ 160,95        
               
  € 1.405,59   € 1.405,59        
               
DONATIES VOOR HET LEVEN              
Rente € 25,20            
Overdracht aan AF € 187,00            
Resultaat -€ 161,80            
               
BIJZ FONDS GRAF
FGK x SHB
             
Rente € 40,32            
               
BIJZ FONDS GRAF
YMK x  IH
             
Rente € 78,12            
Onderhoud € 162,00            
Resultaat -€ 83,88            
               
               
               
               
BIJZ FONDS GRAF
ATvS x SK
             
Rente € 7,56            
               
BIJZ FONDS GRAF
MFK x EG
             
Rente € 22,68            
               
BIJZ FONDS GRAF i.o.
GvdM x JvdW
             
Donatie € 420,00            
Betaalde grafrechten € 420,00            
Resultaat € 0,00            
               
KRAMER CHINA FONDS              
Donaties € 500,00            
Rente € 2,52            
Resultaat € 502,52            
               
 TOP              
BALANS OPSTELLING PER  31 DECEMBER 2013    
               
Activa   Passiva    
               
Liquide     Eigen vermogen        
middelen              
               
Rabo rc. €1.825,12   Algemeen fonds €7.534,01      
Rabo sr €23.618,00   Donaties vh leven €2.284,66 € 9.818,67    
Overl. rente €251,99            
      Voorzieningen        
      t.b.v.graven        
      Bijzondere fondsen        
               
      Graf FGK x SHB €4.168,75      
      Graf YMK x IH €8.050,46      
      Graf ATvS x SK € 845,31      
      Graf MFK x EG €2.284,26      
      Graf GvdM x  JvdW io € 0,00 €15.348,78    
               
      K C F   € 527,66    
               
               
  € 25.695,11       €25.695,11    
               
               
Legenda:              
FGK x SHB: Frans Kramer en Siebrichje Brandsma, Blauwhuis
YMK x IH: Ysbrand Kramer en Ida Heems, Ida Kramer en Frans Harbers, Voorburg
ATvS x SK: Assuerus Terwisscha van Scheltinga en Siebrichje Koelman, Oosterwierum
MFK x EG: Mebius Kramer en Elisabeth Galama (twee graven), Michiel Kramer,
  Petronella Kramer, Boukje Kramer, Albert Jansen, Regina Kramer (familiegraf), Blauwhuis
GvdM x JvdW: Gerrit van der Meer, Jourika van der Werf, Heerenveen
KCF: Kramer-Chinafonds.

TOP

EXPLOITATIEREKENING 2014      
       
ALGEMEEN FONDS      
Donaties € 1.425,50    
Nog te ontvangen donaties € 33,00    
Rente € 54,12    
Donatie vh Leven € 87,00    
Kosten nieuwsbrief     € 151,30
Redactie nieuwsbrief     € 569,16
Diverse kosten     € 363,00
kosten website     € 28,44
Bankkosten     € 182,73
Resultaat     € 304,99
       
  € 1.599,62   € 1.599,62
       
DONATIES VOOR HET LEVEN      
Rente € 16,27    
Overdracht aan AF -€ 87,00    
Resultaat -€ 70,73    
       
BIJZONDER FONDS GRAF FGK x SHB      
Rente € 29,69    
       
BIJZONDER FONDS GRAF YMK x IH      
Rente € 57,24    
Onderhoud -€ 22,00    
Resultaat € 35,24    
       
       
       
       
BIJZONDER FONDS GRAF ATvS x SK      
Rente € 6,02    
       
BIJZONDER FONDS GRAF MFK x EG      
Rente € 16,26    
       
BIJZONDER FONDS GRAF GvdM x JvdW io      
Donatie € 0,00    
Resultaat € 0,00    
       
KRAMER CHINA FONDS      
Donaties € 2.940,00    
Rente € 14,23    
Resultaat € 2.954,23    

TOP

BALANS OPSTELLING PER   31 DECEMBER 2014    
           
Activa   Passiva
           
Liquide middelen     Eigen vermogen    
           
Rabo rc. € 1.073,99   Algemeen fonds €7.839,00  
Rabo sr € 27.669,99   Donaties vh leven €2.213,93 €10.052,93
Overl. rente € 193,83        
Overl. Donaties € 33,00   Voorzieningen    
      (Bijzondere fondsen)  
           
      Graf FG K x SH B €4.198,44  
      Graf YM K x I H €8.085,70  
      Graf A TvS x S K € 851,33  
      Graf MF K x E G €2.300,52  
      Graf G vd M x J vd W io € 0,00 €15.435,99
           
      K C F   € 3.481,89
           
           
  € 28.970,81       €28.970,81
Legenda:              
FK x SHB: Frans Kramer en Siebrichje Brandsma,
Blauwhuis
YMK x IH: Ysbrand Kramer en Ida Heems, Ida Kramer en Frans Harbers, Voorburg
ATvS x SK: Assuerus Terwisscha van Scheltinga en Siebrichje Koelman, Oosterwierum
MFK x EG: a: Mebius Kramer en Elisabeth Galama ,
Blauwhuis
  b: Michiel Kramer, Petronella Kramer, Boukje Kramer, Albert Jansen, Regina Kramer
(familiegraf), Blauwhuis
     
GvdM x JvdW: Gerrit van der Meer, Jourika van der Werf,
Heerenveen
KCF: Kramer-Chinafonds.
   

TOP

JAARSTUKKEN 2015:

JAARSTUKKEN 2016:

JAARSTUKKEN 2017:

JAARSTUKKEN 2018:

JAARSTUKKEN 2019:

JAARSTUKKEN 2020:


jaarrekening 2020: volgt

 TOP